Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vývozcovia odpadových vôd

Vývozca odpadových vôd

Vývoz a likvidáciu splaškových odpadových vôd zo žúmp a septikov v obci Bacúch si musí fyzická resp. právnická osoba vopred dohodnúť s autorizovanou spoločnosťou, ktorá je oprávnená likvidáciu splaškových odpadových vôd realizovať. V spádovom okolí obce sa jedná o spoločnosť StSVPS a.s. Banská Bystrica, závod 01 Banská Bystrica, zákaznícke centrum Brezno, Ul. Sekurisova 4. Občania však môžu požiadať o vývoz septiku aj inú oprávnenú osobu/spoločnosť.

Doklad o vývoze septikov je potrebné si odložiť pri dokladovaní vývozov zo žumpy resp. septiku.

Vypúšťať obsah žúmp, septikov do povrchových vôd a podzemných vôd je zakázané (§ 36, ods. 15. Zákon .č. 364/2004 Z. z. o vodách).

Priestupky a správne delikty rieši Okresný úrad Brezno,  odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy. 

 

Vývozca splaškových odpadových vôd:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica -  prevádzka Brezno (objednávku a cenu za odvoz a uloženie stanovia na prevádzke v Brezne - Zákaznícke centrum, Sekurisova 4)


 


Úvodná stránka