Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Program na obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

                      Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva

                      Starosta obce Bacúch

   podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať

dňa 23.08.2017 /streda / o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti

s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej  komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017
 7. Informácia o činnosti obecného úradu
 8. Správa finančnej komisie o hospodárení obce v priebehu roka 2017
 9. Hospodárenie obce v rozpočtovom provizóriu v roku 2017
 10. Predloženie žiadosti o dotáciu – Výzva č. VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017
 11. Rozpočtové opatrenie 5/2017
 12. Interpelácia poslancov
 13. Diskusia
 14. Záver 

 

 

 

Vyvesené dňa: 16.08.2017

Zvesené dňa:

 


 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017Vytlačiť
 


 
 


Úvodná stránka