Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Program Vytlačiť
 

         Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva

    Starosta obce Bacúch

podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 21.02.2019 /štvrtok / o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti

s navrhovaným programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej  komisie
 5. Informácia o kritickom stave vodovodu v obci
 6. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 7. Správa  hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2018
 8. Voľba prísediaceho Okresného súdu Brezno
 9. Informácia z protipožiarnej kontroly DHZO Bacúch
 10. Zriaďovacia listina DHZO Bacúch
 11. Správa kultúrno – školskej a športovej komisie zo dňa 22.01.2019
 12. Správa kultúrno – školskej a športovej komisie zo stretnutia s rodičmi dňa 25.01.2019
 13. Informácia o vyhlásení výberového konania na riaditeľa Základnej školy Bacúch
 14. Správa o inventarizácii majetku obce za rok 2018
 15. Dodatok č. 1 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku Obecnej knižnice v Bacúchu
 16. Interpelácia poslancov
 17. Diskusia
 18. Záver 

 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy BacúchVytlačiť
 

erb.jpg   OBEC BACÚCH

v zastúpení starostom obce Ing. Michalom Chovancom

v  y  h  l  a s  u  j  e

v zmysle § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa(riaditeľky)

Základnej školy Bacúch, Hlavná 278/45, 976 64 Bacúch

s predpokladaným nástupom od 1.3.2019

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky prejednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • Dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo  § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • Bezúhonnosť
 • Ovládanie úradného jazyka
 • Znalosť školskej legislatívy a ekonomických predpisov
 • Zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie

Požadované doklady:

 • Písomná prihláška do výberového konania
 • Overené kópie dokladov o vzdelaní
 • Overená kópia dokladu o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
 • Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • Profesijný životopis
 • Potvrdenia o pedagogickej praxi (priebeh  zamestnaní)
 • Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  na výkon funkcie
 • Čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • Návrh koncepcie rozvoja školy
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

     Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať alebo osobne doručiť do 25.02.2019 do 15.30 hod. na adresu: Obec Bacúch, Hlavná 279/43,  976 64 Bacúch. Obálku označte heslom „Výberové konanie ZŠ“. Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne.

 

V Bacúchu  05.02.2019    

                                                                                                                                                   

                                                                                                             Ing. Michal Chovanec

                                                                                                             starosta obce Bacúch

 


 
 

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017Vytlačiť
 


 
 

Verejné vyhlášky

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu stromovVytlačiť
 


 
 


Úvodná stránka