Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Program na obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

                                                                            PROGRAM

Starosta obce Bacúch podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 26.04.2018 /štvrtok / o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej  komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 6. Informácia o činnosti obecného úradu
 7. Správa hlavného kontrolóra o stave ochrany majetku obce
 8. Správa hlavného kontrolóra o správe pohľadávok za rok 2017
 9. Odpis nevymožiteľných pohľadávok
 10. Ukončenie prevádzky hostinca  Espresso Club - prerokovanie
 11. Rozpočtové opatrenie 2/2018
 12. Interpelácia poslancov
 13. Diskusia
 14. Záver 

 
 

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017Vytlačiť
 


 
 

Oznámenia o uložení písomnosti

Oznámenie o uložení písomnostiVytlačiť
 

Obec Bacúch

Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch

Telef. 048/6188 301,  0911 922 877

Mail: obecnyurad@bacuch.sk

___________________________________________________________________________

Sp.zn:     OcÚB/S2018/00222                                                                                   Bacúch:  24.04.2018  

              OZNÁMENIE  O  ULOŽENÍ  ZÁSIELKY

      V zmysle § 5 zák. č. 253/1998 Z.Z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, oznamujme uloženie písomnosti JUDr. Juraj Kovács, súdny exekútor, Rimavská Sobota adresu jeho sídla:

MENO A PRIEZVISKO ADRESÁTA:   Marek Chládek , nar. 1986 , 976 64 Bacúch

Dátum vyvesenia zásielky:  24.04.2018 Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v sídle Obecného úradu Bacúch, Hlavná 279/43 počas úradných hodín:

Pondelok :     7.30 – 12.00 hod   12.30 – 15.30 hod.

Utorok:           7.30 – 12.00 hod   12.30 – 15.30 hod.

Streda:           7.30 – 12.00 hod   12.30  -  16.30 hod.

Piatok:           7.30 – 12.00 hod   12.30 – 14.30 hod.

 

v odbernej lehote, ktorá končí dňa:  12.05.2018

Upozornenie:

Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                       Romana Molentová

                                                                                                                  zamestnankyňa obce Bacúch

 

   VYVESENÉ:   24.04.2018

 


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

Obec Bacúch

Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch

Telef. 048/6188 301,  0911 922 877

Mail: obecnyurad@bacuch.sk

___________________________________________________________________________

Sp.zn:     OcÚB/S2018/00202                                                                                       Bacúch:  09.04.2018  

              OZNÁMENIE  O  ULOŽENÍ  ZÁSIELKY

 

      V zmysle § 5 zák. č. 253/1998 Z.Z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, oznamujme uloženie písomnosti JUDr. Kamil Líška, súdny exekútor, Bratislava adresu jeho sídla:

MENO A PRIEZVISKO ADRESÁTA:   Marek Chládek , nar. 1986 , 976 64 Bacúch

 

Dátum vyvesenia zásielky:  09.04.2018 Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v sídle Obecného úradu Bacúch, Hlavná 279/43 počas úradných hodín:

Pondelok :    7.30 – 12.00 hod   12.30 – 15.30 hod.

Utorok:         7.30 – 12.00 hod   12.30 – 15.30 hod.

Streda:          7.30 – 12.00 hod   12.30  -  16.30 hod.

Piatok:           7.30 – 12.00 hod   12.30 – 14.30 hod.

v odbernej lehote, ktorá končí dňa:  27.04.2018

 

Upozornenie:

Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                       Romana Molentová

                                                                                                                  zamestnankyňa obce Bacúch

 

   VYVESENÉ:   09.04.2018

 

 


 
 


Úvodná stránka