Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Program na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

         Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva

                  Starosta obce Bacúch

podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 27.06.2019 /štvrtok / o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti

s navrhovaným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej  komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 6. Informácia o činnosti obecného úradu
 7. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2018
 8. Program hospodárskeho rozvoja obce Bacúch na roky 2016-2020, s výhľadom do roku 2023
 9. Komunitný plán sociálnych služieb obce Bacúch na roky 2019-2023
 10. VZN ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
 11. Zmluva o výpožičke priestorov školy  pre Elokované pracovisko ZUŠ Heľpa
 12. Rozpočtové opatrenie 3/2019
 13. Interpelácia poslancov
 14. Diskusia
 15. Záver 

 

Vyvesené dňa: 20.06.2019

 


 
 

Návrh - určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v obci BacúchVytlačiť
 

Obec Bacúch zverejňuje návrh na určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v obci Bacúch, ktoré sú súčasťou komunitného plánu sociálnych služieb a budú verejnou diskusiou prerokované na najbližšom obecnom zastupiteľstve.


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia - návrhVytlačiť
 

erb.jpg

NÁVRH

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

obce Bacúch 

 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je zverejnení na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov

Vyvesený na úradnej tabuli dňa:  07.06.2019
Vyvesený na webovom sídle obce dňa:  07.06.2019
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:  07.06.2019
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie:  18.06.2019

Pripomienky zaslať:

-písomne na adresu: Obec Bacúch, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch

-elektronicky na adresu: obecnyurad@bacuch.sk

 
Vyhodnotenie pripomienok: 20.06.2019

 

 

                                                                                                          Ing. Michal Chovanec

                                                                                                              starosta obce

 


 
 

Návrh Záverečného účtu za rok 2018Vytlačiť
 

erb.jpg OBEC BACÚCH

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE BACÚCH

ZA ROK  2018

 

 

Návrh Záverečného účtu za rok 2018 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec pred schválením zverejní najmenenj na dobu 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona.

Správa k záverečnému účtu tvorí obsahovo II. Ekonomickú časť Výročnej správy za rok 2018.

Súčasťou záverečného účtu je:

 • Individuálna účtova závierka k 31.12.2018: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky (zverejnené v registri účtovných závierok www.registeruz.sk)
 • Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke a k výročnej správe za rok 2018 (zverejnené v registri účtovných závierok www. register.sk)
 • Finančné výkazy subjektu verejnej správy k 31.12.2018:

         FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách

         FIN 3-04 Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov

         FIN 4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov

         FIN 5-04 Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy

         FIN 6-04 Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkoch a nimi zriadených rozpočtových organizácií

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:   27.05.2019 
Vyvesený na webovom sídle obce dňa:   27.05.2019
Dátum začiatku lehoty na pripomienkovanie:   27.05.2019
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:   15.06.2019

Pripomienky zaslať:

 • písomne na adresu: Obec Bacúch, Hlavná 279, 976 64 Bacúch
 • elektronicky na mailovú adresu: obecnyurad@bacuch.sk
 
Predloženie pripomienok na zasadnutí dňa:   27.06.2019

 

                                                                                           Ing. Michal Chovanec

                                                                                           starosta obce Bacúch

 


 
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci BacúchVytlačiť
 


 
 

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018Vytlačiť
 


 
 


Úvodná stránka