Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy BacúchVytlačiť
 

erb.jpgOBEC BACÚCH

 v zastúpení starostom obce 

Ing. Františkom Kánom

 

v  y  h  l  a s  u  j  e

v zmysle § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa(riaditeľky)

Materskej školy Bacúch, Hlavná 278/45, 976 64 Bacúch

s predpokladaným nástupom od 20.9.2018

  Požadované predpoklady na výkon funkcie riaditeľa materskej školy:

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,

ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre

jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 • Absolvovanie I. atestácie alebo jej náhrady
 • Najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca ukončí funkčné vzdelávanie
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • Bezúhonnosť
 • Ovládanie úradného jazyka
 • Znalosť školskej legislatívy a ekonomických predpisov
 • Zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie

  Požadované doklady:

 • Písomná prihláška do výberového konania
 • Overené kópie dokladov o vzdelaní
 • Overená kópia dokladu o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
 • Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • Profesijný životopis
 • Potvrdenia o pedagogickej praxi (priebeh  zamestnaní)
 • Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  na výkon funkcie
 • Čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • Návrh koncepcie rozvoja školy
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania

     Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať alebo osobne doručiť do 10.09.2018 do 15.00 hod. na adresu: Obec Bacúch, Hlavná 279/43,  976 64 Bacúch. Obálku označte heslom „Výberové konanie MŠ“. Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne.

V Bacúchu  16.08.2018

                                                                                Ing. František Kán

                                                                              starosta obce Bacúch

      

                                                                                                            


 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy BacúchVytlačiť
 

erb.jpgOBEC BACÚCH

v zastúpení starostom obce

Ing. Františkom Kánom

v  y  h  l  a s  u  j  e

v zmysle § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa(riaditeľky)

Základnej školy Bacúch, Hlavná 278/45, 976 64 Bacúch

s predpokladaným nástupom od 20.9.2018

Požadované kvalifikačné predpoklady :

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,

ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre

jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 • Dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa §27

ods. 5 alebo §61 ods. 7 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • Bezúhonnosť
 • Ovládanie úradného jazyka
 • Znalosť školskej legislatívy a ekonomických predpisov
 • Zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie

Požadované doklady:

 • Písomná prihláška do výberového konania
 • Overené kópie dokladov o vzdelaní
 • Overená kópia dokladu o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
 • Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • Profesijný životopis
 • Potvrdenia o pedagogickej praxi (priebeh  zamestnaní)
 • Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  na výkon funkcie
 • Čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • Návrh koncepcie rozvoja školy
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania.

Prihlášku do výberového konania spolu s priloženými dokladmi treba doručiť najneskôr do 10. septembra 2018 do 15.00 hod. na adresu: Obec Bacúch, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch v zalepenej obálke s označením ZŠ Bacúch, výberové konanie – neotvárať. Termín výberového konania bude uchádzačom oznámený písomne.

 

V Bacúchu, dňa 16.08.2018                    

                                                                                             Ing. František Kán

                                                                                            starosta obce Bacúch


 
 

Voľné pracovné miesta v školstveVytlačiť
 


 
 

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017Vytlačiť
 


 
 


Úvodná stránka