Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Návrh Záverečného účtu Obce Bacúch za rok 2017Vytlačiť
 

erb.jpg

ZÁVEREČNÝ ÚČET  OBCE  BACÚCH ZA ROK 2017

NÁVRH  Záverečného účtu  za rok 2017   v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov obec pred schválením  zverejní najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce na pripomienkovanie v zmysle  § 6 ods. 4 zákona.

 

Správa k záverečnému účtu tvorí obsahovo II. Ekonomickú časť Výročnej správy za rok 2017.

Súčasťou záverečného účtu je:

  • Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky (zverejnené v registri účtovných závierok www.registeruz.sk)
  • Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke (zverejnené v registri účtovných závierok www.registeruz.sk)
  • Finančné výkazy subjektu verejnej správy k 31.12.2017:

          FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách

          FIN 3-04 Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov

          FIN 4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov

          FIN 5-04 Finančný výkazo úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy

        FIN 6-04 Finančný výkaz o bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkoch a nimi zriadených rozpočtových organizácií

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:  22.05.2018
Vyvesený na internetovej stránke obce dňa:  22.05.2018
Dátum začiatku lehoty na pripomienkovanie:  22.05.2018
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:  11.06.2018

Pripomienky poslať:

- písomne na adresu: Obec Bacúch, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch

- elektronicky na adresu: obecnyurad@bacuch.sk

 
Predloženie pripomienok na zasadnutí dňa:  28.06.2018

 


 
 

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017Vytlačiť
 


 
 


Úvodná stránka