Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Program na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

         Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva

  Starosta obce Bacúch

podľa ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25.04.2019 /štvrtok / o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti

s navrhovaným programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej  komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 6. Správa hlavného kontrolóra o správe pohľadávok za rok 2018
 7. Informácia o činnosti obecného úradu
 8. Informácia o návrhu na zrušenie Pošty Partner Bacúch
 9. Informácia o neaplikovateľnosti Zmluvy č. 768/2018/ODDIPVP medzi BBSK, Obcou Bacúch a Strabag, s.r.o.
 10. Informácia o zriadení Elokovaného pracoviska ZUŠ Heľpa v priestoroch Základnej školy Bacúch
 11. Majetkové vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom (vyhlásenie)
 12. Dodatok k zmluve o využívaní areálu futbalového ihriska obce Bacúch
 13. Dohoda o urovnaní – firma Geotip Juraj Gáborík
 14. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
 15. Menovanie veliteľa DHZO Bacúch
 16. Určenie pravidiel pri zamestnávaní opatrovateľov
 17. Dodatok k smernici pre organizáciu a vedenie cestných motorových vozidiel (príloha č.1 smernice)
 18. Rozpočtové opatrenie 1/2019
 19. Rozpočtové opatrenie 2/2019
 20. Interpelácia poslancov
 21. Diskusia
 22. Záver 

 
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci BacúchVytlačiť
 


 
 

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2018Vytlačiť
 


 
 


Úvodná stránka