Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznam pre občanov od poslanca NR SR Vytlačiť
 

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem.  

 

Prípadné dotazy k tejto problematike  i samotné  žiadosti doterajších užívateľov náhradných pozemkov treba adresovať na úrad:  Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, Nám. M.R.Štefánika 40.

Uvedenú agendu  vybavuje Ing. Lenka Galková,  tel.č. 0961622984.

 


 
 

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016Vytlačiť
 


 
 

Oznámenia o uložení písomnosti

Uloženie zásielkyVytlačiť
 

Obec Bacúch

Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch

Telef. 048/6188 301,  0911 922 877

Mail: obecnyurad@bacuch.sk

___________________________________________________________________________

Sp.zn:     OcÚB/S2018/00151                                                                                      Bacúch:  21.02.2018  

              

OZNÁMENIE  O  ULOŽENÍ  ZÁSIELKY

      V zmysle § 5 zák. č. 253/1998 Z.Z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, oznamujme uloženie písomnosti Okresný súd Banská Bystrica adresu jeho sídla:

MENO A PRIEZVISKO ADRESÁTA:   Jozef Tomajka , nar. 1985 , 976 64 Bacúch

Dátum vyvesenia zásielky:  21.02.2018 Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v sídle Obecného úradu Bacúch, Hlavná 279/43 počas úradných hodín:

Pondelok :    7.30 – 12.00 hod   12.30 – 15.30 hod.

Utorok:         7.30 – 12.00 hod   12.30 – 15.30 hod.

Streda:          7.30 – 12.00 hod   12.30  -  16.30 hod.

Piatok:           7.30 – 12.00 hod   12.30 – 14.30 hod.

v odbernej lehote, ktorá končí dňa:  11.03.2018

 

Upozornenie:

Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

                                                                                                                                                                

                                                                                                                       Romana Molentová

                                                                                                                  zamestnankyňa obce Bacúch

 

   VYVESENÉ:   21.02.2018

   ZVESENÉ:     11.03.2018 


 
 

Verejné vyhlášky

Verejná vyhláška - Návrh na kolaudačné rozhodnutie - povolenie užívať stavebný objekt I/66 Polomka bodová závada II. úsekVytlačiť
 


 
 


Úvodná stránka