Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Program na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

         Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva

      Starosta obce Bacúch

podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 13.12.2018 /štvrtok / o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti

s navrhovaným programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej  komisie
 5. Informácia o protokolárnom odovzdaní agendy novozvolenému starostovi obce
 6. Informácia o  poskytovaní právnych služieb obci
 7. Správa hlavného kontrolóra o kontrole dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2019
 9. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 10. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019
 11. Žiadosť FK 09 Bacúch o príspevok na rok 2019
 12. Žiadosť Folklórna skupina Bacúšan o príspevok na rok 2019
 13. Žiadosť ZŠ Beňuš o príspevok na záujmové vzdelávanie 1-6/2019
 14. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019
 15. Návrh rozpočtu na rok 2019, orientačne na roky 2020,2021
 16. Určenie rozsahu vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce
 17. Dodatok k rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva
 18. Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
 19. Interpelácia poslancov
 20. Diskusia
 21. Záver 

 

Vyvesené dňa: 07.12.2018


 
 

Návrh rozpočtu na rok 2019, orientačne na roky 2020,2021Vytlačiť
 

erb.jpg

OBEC BACÚCH

ROZPOČET OBCE

NÁVRH ROZPOČTU

OBCE BACÚCH NA ROK 2019, ORIENTAČNE NA ROKY 2020, 2021

Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu obce Bacúch na rok 2019, orientačne na roky 2020,2021 na pripomienkovanie  v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomne forme elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Vyvesený na úradnej tabuli dňa:  27.11.2018
Vyvesený na webovom sídle obce dňa:  27.11.2018
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:  27.11.2018
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:  07.12.2018

Pripomienky zaslať:

- písomne na adresu: Obec bacúch, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch

- elektronicky na emailovú adresu: obecnyurad@bacuch.sk

 

 
Vyhodnotenie pripomienok dňa:  10.12.2018

 


 
 

Návrh - všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019Vytlačiť
 

erb.jpgNÁVRH

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE obce Bacúch

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019

Dňom vyvesenia návrhu tohto nariadenia na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :   20.11.2018

Vyvesený na webovom sídle obce dňa : 20.11.2018

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie :   20.11.2018

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania : 05.12.2018

Pripomienky zaslať :

-písomne na adresu: Obec Bacúch, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch

-elektronicky na adresu : obecnyurad@bacuch.sk

Vyhodnotenie pripomienok:  06.12.2018


 
 

Návrh - všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Vytlačiť
 

    erb.jpgNÁVRH

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE obce Bacúch 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Dňom vyvesenia návrhu tohto nariadenia na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :     20.11.2018

Vyvesený na webovom sídle obce dňa :  20.11.2018

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie :    20.11.2018

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania :  05.12.2018

Pripomienky zaslať :

- písomne na adresu: Obec Bacúch, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch

- elektronicky na adresu : obecnyurad@bacuch.sk

Vyhodnotenie pripomienok:   06.12.2018

 

 

 


 
 

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017Vytlačiť
 


 
 

Verejné vyhlášky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnostiVytlačiť
 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti:

Adresát písomností:  Michal Frgolec

Naposledy bytom:  976 64 Bacúch

Zverejnené:  od 05.12.2018 na dobu 15 dní od zverejnenia (19.12.2018)


 
 


Úvodná stránka