Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Program na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

         Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva

         Starosta obce Bacúch

podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 14.12.2017 /štvrtok / o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti

s navrhovaným programom:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Voľba návrhovej  komisie
 5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 6. Informácia o činnosti obecného úradu
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018
 8. Návrh rozpočtu obce Bacúch na rok 2018, orientačne na roky 2019-2020
 9. Správa o činnosti DHZ Bacúch za rok 2017
 10. Zhodnotenie činnosti starostu obce
 11. Prerokovanie platu starostu obce
 12. Smernica o sťažnostiach
 13. Návrh na odmeny poslancom
 14. Pracovný kalendár zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018
 15. Interpelácia poslancov
 16. Diskusia
 17. Záver 

 

Vyvesené dňa: 06.12.2017

Zvesené dňa:


 
 

Oznam pre občanov od poslanca NR SR Vytlačiť
 

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov, ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem.  

 

Prípadné dotazy k tejto problematike  i samotné  žiadosti doterajších užívateľov náhradných pozemkov treba adresovať na úrad:  Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, Nám. M.R.Štefánika 40.

Uvedenú agendu  vybavuje Ing. Lenka Galková,  tel.č. 0961622984.

 


 
 

Návrh rozpočtu obce Bacúch na rok 2018, orientačne na roky 2019, 2020Vytlačiť
 

erb.jpg

OBEC BACÚCH

ROZPOČET OBCE

NÁVRH  ROZPOČTU

OBCE  BACÚCH NA ROK 2018, ORIENTAČNE NA ROKY 2019, 2020

NÁVRH tohto ROZPOČTU je v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov pred schválením zverejnený najmenej na 15 dní, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :  29.11.2017
Vyvesený na internetovej stránke obce dňa:  29.11.2017

Pripomienky možno zasielať do 13.12.2017:

písomne na adresu : Obec Bacúch, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch

elektronicky na adresu:  obecnyurad@bacuch.sk

 
Predloženie pripomienok na zasadnutí:

14.12.2017


 
 

Vyhlásenie - Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Vytlačiť
 


 
 

Vyhlásenie - Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Vyhlásenie - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzkyVytlačiť
 


 
 

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016Vytlačiť
 


 
 


Úvodná stránka