Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Smernica o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informáciií

Smernica obce Bacúch o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

       Starosta obce Bacúch v zmysle § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií  ustanovuje

Čl. I.

Materiálne náklady

Za materiálne náklady za sprístupnenie informácií sa  považujú náklady na:

a) obstaranie technických nosičov dát, a to najmä kompaktných diskov,

b) vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier,

c) obstaranie obalu, a to najmä obálok,
d) odoslanie informácií, a to najmä na poštovné.

Čl. II.

Úhrada nákladov

Úhrada nákladov podľa čl. I. tejto smernice sa určí ako súčet týchto nákladov.

Čl. III.

Spôsob úhrady nákladov

Žiadateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie môže uhradiť náklady podľa čl. II. tejto smernice  obci takto:

a) poštovou poukážkou,

b) bezhotovostným prevodom na účet  obce Bacúch IBAN  SK8656000000002000489001 vedený v Prima banke Slovensko

c) v hotovosti do pokladne obce Bacúch.

Čl. IV.

Poskytovanie informácií bezplatne

 Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne. 

Čl. V.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

0,06 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
0,10 €  za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
0,12 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
0,18 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3

0,40 € za 1 ks CD ROM

obálka formát B6, doporučene, (125x176mm)– 0,03 €

obálka formát C5, doporučene, (162x229mm)– 0,04 €

náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

 

Čl. VI.

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 1. januára 2017.

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 


 


Úvodná stránka