Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Postup pri vybavovaní žiadostí

Postup a lehoty pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácie:

- Ak ide o žiadosť podanú ústne, vyhotoví sa formulár o prijatí ústnej žiadosti, zaeviduje sa v podateľni obecného úradu obce Bacúcha doručí sa vecne príslušnému zamestnancovi na vybavenie.

- Zo žiadosti adresovanej obecnému úradu musí byť zrejmé:

  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  • jeho adresa pobytu alebo sídlo,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka,
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (písomne, emailom...)

 

 - Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, obecný úrad bezodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil.

- Vo výzve sa určuje lehota na doplnenie žiadosti, ktorá je minimálne 7 dní. Po márnom uplynutí  určenej lehoty na doplnenie žiadosti sa vec odloží bez vydania rozhodnutia.

- Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálových nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi .

- Obecný úrad vybaví žiadosť o informáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní od podania alebo odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných zákonom stanovených dôvodov môže obecný úrad lehotu predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

- Predĺženie lehoty obecný úrad oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

- Ak obecný úrad nedisponuje potrebnými informáciami, postúpi žiadosť do 5 dní od jej doručenia povinnej osobe, ak je mu známa, ak nie je známa, žiadosť odmietne rozhodnutím.  Postúpenie žiadosti sa bezodkladne oznámi žiadateľovi.

 Obecný úrad sprístupňuje informácie najmä:

- ústne

- nahliadnutím do spisu

- vyhotovením odpisu alebo výpisu

- odkopírovaním informácií na technický nosič dát

- sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami

- telefonicky

- poštou

- elektronickou poštou 

  

Postup a lehoty pri vybavovaní iných podaní:

Pri vybavovaní iných podaní obecný úrad dodržiava lehoty podľa § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, a to:

- v jednoduchých veciach rozhodne bezodkladne,

- v ostatných prípadoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak rozhodne do 30 dní od začatia konania,

- vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní,

- ak nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán.

Ak obecný úrad nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť. 

 

Postup a lehoty pri vybavovaní sťažností:

Pri vybavovaní sťažností obecný úrad dodržiava lehoty podľa § 13 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, a to:

- obecný úrad je povinný vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní od doručenia,

- ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže starosta obce lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

Obecný úrad oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu. 


 

Tlačivá na stiahnutie ...

Formular_ziadosti.pdf(204.5 kB)Formular_ziadosti.pdf
zaznam_ziadosti.pdf(199.9 kB)zaznam_ziadosti.pdf


Úvodná stránka