Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Miesto,čas a spôsob akým získať informácie

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

 

1. Miesto

Žiadosť o poskytnutie informácie, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať na adresu obecného úradu:

Obecný úrad Bacúch

Hlavná 279

976 64 Bacúch

Miestom, kde možno získať informácie v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podateľňa obecného úradu obce Bacúch.

Na zabezpečenie využívania služieb elektronickej schránky, elektronickej podateľne (www.slovensko.sk) a elektronickej pošty, orgán verejnej moci, t. j. Obec Bacúch prijíma tieto dátové formáty:

- PDF, TXT, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, XLS, XLSX

Podania v iných dátových formátoch sa budú považovať za nedoručené.

2. Čas

Informáciu možno žiadať:

nepretržite - písomne, elektronickou poštou (obecnyurad@bacuch.sk)

            Lehota na vybavenie začína plynúť začiatkom pracovného dňa prijatia žiadosti.

počas úradných hodín – osobne alebo telefonicky (048/6188301).

            Lehota na vybavenie začína plynúť začiatkom prijatia žiadosti.

 

Podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať:

nepretržite - písomne, elektronickou poštou (obecnyurad@bacuch.sk)

            Lehota na vybavenie začína plynúť začiatkom pracovného dňa prijatia podnetu,

            sťažnosti alebo iného podania.

počas úradných hodín – osobne alebo telefonicky (048/6188301).

             Lehota na vybavenie začína plynúť začiatkom prijatia podnetu, sťažnosti alebo iného

             podania.

 

3. Spôsob

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Požadované informácie vrátane sprievodných informácií sa sprístupňujú po vylúčení tých informácií, pri ktorých to v § 8 – 11 ustanovuje zákon o slobode informácií.

Zo žiadosti musí byť zrejmé, komu je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.


 


Úvodná stránka