Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuálne oznamy

Aktuálne oznamy

Miestny oznamVytlačiť
 

MIESTNY  OZNAM

Obec Bacúch v zastúpení starostom obce Ing. Františkom Kánom, hľadá záujemcov o prenájom nevyužívaného majetku obce.  Jedná sa o nasledovné nehnuteľnosti:

  • Budova č. 11 (bývalá školská jedáleň), parcela č. 860, k.ú. Bacúch, ulica Hlavná
  • Budova č. 244 (bývalý obchod s drogériou a s rozličným tovarom), parcela č. 174, k.ú. Bacúch, ulica Hlavná
  • Budova č. 245 (bývalý obchod s mäsom), parcela č. 174, k.ú. Bacúch, ulica Hlavná
  • Budova č. 238 (bývalý obchod s rozličným tovarom, kaderníctvo), parcela č. 221, k.ú. Bacúch, ulica Hlavná

Záujemcovia nech sa kontaktujú na tel. č. : 048/6188301, 0902 778 778, alebo mailom na:  obecnyurad@bacuch.sk.

 


 
 

Oznámenie o vývoze septikov a žúmpVytlačiť
 

Oznámenie o vývoze septikov a žúmp

Vývoz a likvidáciu splaškových odpadových vôd zo žúmp a septikov v obci Bacúch si musí fyzická resp. právnická osoba vopred dohodnúť s autorizovanou spoločnosťou, ktorá je oprávnená likvidáciu splaškových odpadových vôd realizovať. V spádovom okolí obce sa jedná o spoločnosť StSVPS a.s. Banská Bystrica, závod 01 Banská Bystrica, zákaznícke centrum Brezno, Ul. Sekurisova 4. Občania však môžu požiadať o vývoz septiku aj inú oprávnenú osobu/spoločnosť.

Žiadame občanov,  aby si každý doklad o vývoze septikov,  ktorý sa uskutoční v roku 2017, uschovali. Tieto doklady budú občania potrebovať v budúcnosti pri dokladovaní vývozov zo žumpy resp. septiku.

Vypúšťať obsah žúmp, septikov do povrchových vôd a podzemných vôd je zakázané (§ 36, ods. 15. Zákon .č. 364/2004 Z. z. o vodách).

Fyzická osoba, ktorá poruší uvedené ustanovenie zákona sa dopustí priestupku (§ 77, ods. 1, písm. j) zákona č. 364/2004 Z. z. za čo jej môže byť uložená pokuta vo výške do 100,-- €.

Priestupky a správne delikty rieši Okresný úrad Brezno,  odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy.  

 

                                                                      Ing. František Kán

                                                                          starosta obce 

 


 
 


Úvodná stránka