Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuálne oznamy

Aktuálne oznamy

Zber elektroodapdovVytlačiť
 

OBČANIA POZOR !


DŇA 25. 04. 2018 (STREDA) SA V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH V OBCI BACÚCH  USKUTOČNÍ ZBER ELEKTROODPADU:

- BATÉRIE, AKUMULÁTORY
- SPOTREBNÚ ELEKTRONIKU (TELEVÍZORY, RÁDIÁ, POČÍTAČE)
- DOMÁCE SPOTREBIČE (CHLADNIČKY, PRÁČKY, ŽIARIVKY)

ŽIADAME OBČANOV, ABY ELEKTROODPAD VYLOŽILI PRED SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ NAJNSKOR DO 7.00 HOD. DŇA 25.04.2018.


 
 

Hasičská kvapka krviVytlačiť
 

hkk.png

HASIČSKÁ  KVAPKA KRVI

Dobrovoľný hasičský zbor Bacúch v spolupráci s Národnou transfúznou službou a obcou Bacúch vás srdečne pozývajú na Hasičskú kvapku krvi. Odber sa uskutoční 27.4.2018 od 8:00 do 10:00 v zasadačke obecného úradu. Prvodarcov prosíme o naštudovanie podmienok a celého priebehu odberu zverejneného na stránke NTSSR.SK.


 
 

Dobrovoľná vojenská prípravaVytlačiť
 

dvp.jpg


 
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne informujeVytlačiť
 

   Stránkové hodiny pre konzultácie s dopravným inžinierom

  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne informuje, že v záujme skvalitnenia vybavovania podaní štátnej správy, obecnej samosprávy, fyzických a právnických osôb na úseku dopravného inžinierstva Okresného dopravného inšpektorátu, Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Brezne bude zriadenie stránkových hodín určených na konzultácie vo veciach organizácie dopravy, dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií na pozemných komunikáciách v období od 15. 03. 2018.

Stránkové hodiny pre konzultácie s dopravným inžinierom:

Pondelok:   13.00 – 15.00 hod.

Streda:        13.00 – 15.00 hod.

                                                                                                

                                                                                  plk. Mgr. Kamil Kmeť

                                                                                      riaditeľ


 
 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne upozorňujeVytlačiť
 

Cestovné doklady

Využite možnosť vybaviť si doklad bez stresu a bez čakania na príslušnom oddelení dokladov počas bežných stránkových dní ešte pred obdobím letných dovoleniek. Každý, kto požiada o elektronický podpis, dostane bezplatne čítačku.

      Nezabúdajte na to, že práve teraz je najvhodnejší čas aj na vybavenie cestovných pasov bez dlhého čakania, pretože v tomto období je nižší záujem o vydanie dokladu, a tak je možné vyhnúť sa hlavnému náporu. Pred dovolenkovým obdobím, ktoré začína už v máji, evidujeme každý rok zvýšený záujem občanov najmä o vydanie cestovného pasu, čím sa značne predlžuje doba čakania. Odporúčame občanom skontrolovať si platnosť cestovného pasu. Cestovný pas si môžete vybaviť 180 dní pred skončením jeho platnosti. Včas skontrolujte aj doklady svojich detí.

                                                                                                plk. Mgr. Kamil Kmeť

                                                                                                     riaditeľ


 
 

Oznámenie o vývoze septikov a žúmpVytlačiť
 

Oznámenie o vývoze septikov a žúmp

Vývoz a likvidáciu splaškových odpadových vôd zo žúmp a septikov v obci Bacúch si musí fyzická resp. právnická osoba vopred dohodnúť s autorizovanou spoločnosťou, ktorá je oprávnená likvidáciu splaškových odpadových vôd realizovať. V spádovom okolí obce sa jedná o spoločnosť StSVPS a.s. Banská Bystrica, závod 01 Banská Bystrica, zákaznícke centrum Brezno, Ul. Sekurisova 4. Občania však môžu požiadať o vývoz septiku aj inú oprávnenú osobu/spoločnosť.

Žiadame občanov,  aby si každý doklad o vývoze septikov,  ktorý sa uskutoční v roku 2017, uschovali. Tieto doklady budú občania potrebovať v budúcnosti pri dokladovaní vývozov zo žumpy resp. septiku.

Vypúšťať obsah žúmp, septikov do povrchových vôd a podzemných vôd je zakázané (§ 36, ods. 15. Zákon .č. 364/2004 Z. z. o vodách).

Fyzická osoba, ktorá poruší uvedené ustanovenie zákona sa dopustí priestupku (§ 77, ods. 1, písm. j) zákona č. 364/2004 Z. z. za čo jej môže byť uložená pokuta vo výške do 100,-- €.

Priestupky a správne delikty rieši Okresný úrad Brezno,  odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy.  

 

                                                                      Ing. František Kán

                                                                          starosta obce 

 


 
 


Úvodná stránka